PATRON

MR. KHUMA PRASAD ARYAL

Managing Director, Universal  College of Medical Sciences & Teaching Hospital, Bhairahawa,  Nepal

BOARD OF ADVISORS

MR. AJAY KUMAR P.S.
PROF. (DR.) KAILASH CHANDRA
PROF. (DR.) SADHAN MUKHI

PROF. (DR.) LAXMI PATHAK
PROF. (DR.) MANOHAR P. JOSHI
PROF. (DR.) SANJIB SHARMA

PROF. (DR.) RABINDRA MAN SHRESTHA
PROF. (DR.) SHAILI PRADHAN
PROF. (DR.) SARALA SHRESTHA

 

CHIEF EDITOR
DR. HEMANT KUMAR HALWAI

ASSOCIATE CHIEF EDITOR
DR. SHATDAL CHAUDHARY
DR. K. RAJESHWAR REDDY

EXECUTIVE EDITOR
DR. SANTOSH SHAH

ASSOCIATE EXECUTIVE EDITOR
DR. NAGENDRA CHAUDHARY

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD
 DR. SANJEEV RANJAN
DR. SANJIT KUMAR KAR
DR. PRAKRITI RAJ KANDEL
DR. BISHOW TULACHAN
DR. NARAYAN BAHADUR G.C.
DR. UPASANA TYAGI
MR. NARAYAN GAUTAM
MS. CHANDA SAH
MR. PRADIP CHHETRI

ASST. PRODUCTION MANAGER
MR. BIKRAM ADHIKARI

PRODUCTION MANAGER

SURAJ PAUDEL

EDITORIAL ASSISTANT
MR. AJITH KUMAR K.S.